NFTE – יזמות עסקית

תלמידי בית הספר משתתפים בתוכנית NFTE, תוכנית היזמות אשר מעודדת את התלמידים ליזום, לבנות ולפתח תוכניות עסקיות חדשניות.  במהלך התוכנית התלמידים מקבלים תכנים שעניינם הקמת עסק ותפעולו. הם מיישמים אותם בסוף על-ידי כתיבת תכנית עסקית. תכניות עסקיות נבחרות מוצגות בתחרויות מקומיות וארציות.ומתחרים בתחרות יזמות לתלמידים צעירים של רשת עמל.